ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

módosítva 2023.06.12-én

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő megnevezése: Kóródi Csilla egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelés felelőse: Kóródi Csilla

Az adatkezelő székhelye: 1184 Budapest, Dolgozó út 14. 2/8.

Adószáma: 66815712-1-43

Az adatkezelő e-mail címe: csilla@uzenatestem.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36703979188

Honlap: http://www.uzenatestem.hu

 

FOGALMAK

Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Kóródi Csilla e.v. vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Ön az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítem ügyfeleimet.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: telefonon, e-mailben, élőszóban.

1. A honlapon (www.uzenatestem.hu) végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

1.1 Üzenet küldése:

Lásd 3. pont ’Kapcsolattartási adatokkal végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama’.

1.2. Cookiek, süti kezelése:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

1.3. Google adwords és a konverziókövetés használata:

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 2. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 3. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 4. Az információk, melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 5. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 6. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

2. Facebook – KÖZÖSSÉGI OLDALON végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama (Üzen a testem – Kóródi Csilla természetgyógyász: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057256308358)

Ön akkor érintett, ha lájkolta a facebook közösségi oldalon az Üzen a testem – Kóródi Csilla természetgyógyász oldalamat.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” az oldalt.

Az adatgyűjtés célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, cikkeinek vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

3. Kapcsolattartási adatokkal végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Ön önkéntesen járul hozzá személyes adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja:

Időpont egyeztetése, azonosítás.

A kezelt adatok köre:

vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés módja, időtartama:

Adatait a kezelési lapon, telefonomban, e-mail fiókomban őrzöm egészen addig, míg Ön hozzájárulását adja. Adatai törlésének kérelme esetén késedelem nélkül törlöm kapcsolattartási adatait.

Tárhelyszolgáltató:

Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Telefon: +36 (21) 200 0040

E-mail cím: admin@megacp.com, Weboldal: www.3in1.hu

 

4. A konzultáción és a kezelések során történő állapotfelméréssel és kezelések igénybevételével kapcsolatos adatkezelés

A konzultáció igénybevételéhez és a kezelések elvégzéséhez szükséges lehet az egészségügyi állapotára vonatkozó információ (egészségügyi adat). Önnek nem szükséges megadnia bármilyen egészségügyi adatot, de az adatgyűjtés célja a sikeres kezelést támogató információ, javallatok és ellenjavallatok megismerése.

A kezelőlapot csak akkor készítem el és tárolom, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont, 11/1997. (V.28.) NM rendelet 2. számú melléklet, 1997. évi XLVII. törvény.

Hozzájárulását a neve, leánykori neve, születési helye és ideje, címe, telefonszáma, anyja leánykori neve, egészségügyi állapota megadásával (Beleegyező Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával) adja meg.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelés célja:

 • Az Ön azonosítása.
 • Annak felmérése, hogy a kezelés végrehajtható-e, kontraindikációk kizárása.
 • Az Ön beleegyezése a kezelés végrehajtásába.

A kezelt adatok köre:

 • név (az adatkezelés célja az azonosítás)
 • leánykori név (az adatkezelés célja az azonosítás)
 • anyja neve (az adatkezelés célja az azonosítás)
 • cím (az adatkezelés célja az azonosítás)
 • születési hely és idő (az adatkezelés célja az azonosítás)
 • e-mail cím (az adatkezelés célja az azonosítás, kapcsolattartás)
 • telefonszám (az adatkezelés célja az azonosítás, kapcsolattartás)
 • egészségügyi adatok (az adatkezelés célja a kontraindikációk kizárása, kezelési terv összeállítása, kezelés végrehajtása)

Az adatkezelés módja, időtartama:

A beleegyező nyomtatványt papír alapon elzárva tartom, a kezelési lapot elektronikusan (jelszóval védett laptopomon) tárolom. Az adatokat bizalmasan és titkosan kezelem, harmadik félnek nem adom át. Az űrlapokat a törvényben meghatározott ideig tárolom, utána megsemmisítem. Adattovábbítás nem történik.

Az adatkezelő az egészségügyi állapotot megállapító leletekről, egyéb okiratokról másolatot nem készít, nem kezel.

 

5. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi 2. kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, adószám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Ha az ügyfél a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Adatfeldolgozó:

Kalamóna Szolg. Bt. (1155 Budapest, Vasvári Pál u. 19a) könyvelőiroda.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatkezelés helye:

A kiállított számlákat adatkezelő adatfeldolgozónak (könyvelő) adja át, aki székhelyén őrzi a köztük lévő szerződésben meghatározott ideig, majd visszaadja adatkezelőnek, aki telephelyén őrzi kulccsal elzárt szekrényben a jogszabályban előírt ideig.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés:

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C

A kezelt adatok köre: név, dátum, lakcím, adószám

Az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

FELHASZNÁLÓ JOGAI

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintett jogok:

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga:

Ön tájékoztatást kérhet az Önre vonatkozó, általam kezelt adatairól, a személyes adatok kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatok tárolásának időtartamáról, adattovábbításról. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatom Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról jogosult másolatot kérni. A másolatot késedelem nélkül átadom Önnek. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsem az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatai – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog:

Ön kérheti adatai törlését. Ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik. Kérésére indokolatlan késedelem nélkül (maximum 30 napon belül) törlöm az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem;
 2. b) ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) ha a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatait jogellenesen kezeltem;
 5. e) a személyes adatokat a rám, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a (EU) 2016/679 RENDELETE 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet a szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezelek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzam az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznám.

Tiltakozáshoz való jog:

A saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatvédelmi kérelmek

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint jogait szeretné érvényesíteni, kérelmét postai úton az alábbi címre és névre elküldheti (Kóródi Csilla, 1184 Budapest, Dolgozó út 14.2/8.). Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 0613911400, Fax: 0613911410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: http://www.naih.hu

Adatbiztonság

Kóródi Csilla e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kijelentem, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztam annak érdekében, hogy a személyes adatokat védjem a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Teendők észlelt adatvédelmi incidens esetén

Én, mint adatkezelő, amint észleltem bármilyen adatvédelmi incidens (pl. adatlopás) tényét, késedelem nélkül, 72 órán belül értesítem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az észlelt incidensről jegyzőkönyvet készítek, amit elküldök az adatvédelmi hatóságnak, valamint értesítem az érintett ügyfeleimet.

 

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a kezelőhelyiségben.

Budapest, 2023.06.12.