Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Üzen a testem – uzenatestem.hu (Kóródi Csilla e.v., székhely: 1184 Budapest, Dolgozó út 14. 2/8., adószám: 66815712-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Kóródi Csilla egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1184 Budapest, Dolgozó út 14. 2/8. 

Adószáma: 66815712-1-43

A szolgáltató elérhetősége: csilla@uzenatestem.hu

Telefonszáma: +36 70 397 9188

Nyilvántartási száma: 39483287

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A., Telefon: +36 (21) 200 0040, E-mail cím: admin@megacp.com, Weboldal: https://megacp.com/)

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF határozatlan idejű. Az oldal használója tudomásul veszi, hogy Kóródi Csilla EV a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak minősül a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, a meghirdetett programokkal kapcsolatosan kötelezően felmerülő biztonsági, gazdasági szempontok változása.

1.3. Az uzenatestem.hu weboldalon, Facebook oldalon, az események, programok helyszínein, minden online és offline médiában, plakátokon, szórólapokon, névjegyen megjelenő fotók, védjegyek, információk Kóródi Csilla kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Felhasználók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg Kóródi Csilla előzetes hozzájárulása nélkül.

1.4 Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://uzenatestem.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

1.5. Az uzenatestem.hu weboldalon az alábbi szolgáltatásokra lehet jelentkezni: konzultáció, talpreflexológia (talpmasszázs), kézmasszázs, fülakupunktúra, stresszkezelés, Relax program. A szolgáltatásokért fizetendő díj nem tartalmaz Áfát és egyéb külön díjat.

1.6. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatások nevét, leírását, fotót jeleníthet meg, melyek bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Időpontfoglalás és fizetés menete

1.7. Időpontot emailben (csilla@uzenatestem.hu), vagy telefonon (+36703979188) foglalhat.

1.8. A lefoglalt időpontról Felhasználó minden esetben egy visszaigazoló emailt kap, mely tartalmazza a lefoglalt szolgáltatás megnevezését, a lefoglalt időpontot és a fizetési feltételeket.

1.9. Felhasználó a foglalását előre utalással tudja véglegesíteni. A visszaigazoló email tartalmazza a fizetés részleteit.

1.10. A megfizetett díjról Szolgáltató számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a szolgáltatás igénybevételekor ad át. Szolgáltató kizárólag a számlaszámhoz tartozó magánszemély nevére tud számlát kiállítani, cégek, közületek részére nem bocsát ki számlát.

1.11. Amennyiben nem érkezik meg az utalás a visszaigazoló email után 24 órán belül, úgy a foglalás érvénytelenné válik, törlésre kerül. A foglalás lemondására a lefoglalt időpont előtti 24 óráig van lehetőség, 24 órán belüli lemondás esetén a szolgáltatás díja felszámolásra kerül, a megfizetett díj nem kerül visszatérítésre.

1.12. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert betegség vagy bármilyen más körülmény akadályozza annak teljesítésében, úgy köteles Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni és újabb időpontot egyeztetni. Amennyiben Felhasználó azt nem kívánja elfogadni, úgy az általa fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles visszatéríteni.

Vegyes rendelkezések

1.13. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság illetékességét.

Budapest, 2023.06.12.